Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  certis@certisgroep.be  03 677 07 77

Informatie over het belangenconflictenbeleid van KBC Verzekeringen

Waarom is een beleid voor de beheersing van belangenconflicten nodig?

Door de ’Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juli 2013’, genaamd Twin Peaks II, worden verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen bepaalde verplichtingen opgelegd die tot doel hebben de cliënt te beschermen, en meer concurrentie en een grotere markttransparantie te creëren. Door het ‘KB van 21 februari 2014 inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten’, zijn onder meer in het domein van belangenconflicten meer specifieke maatregelen opgelegd.

Het uitvoeringsbesluit legt verzekeringsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten. Hieronder vindt u meer informatie over hoe KBC Verzekeringen dat beleid heeft ingevuld. Het is een aanvulling op de algemene verplichting van KBC Verzekeringen om integer en eerlijk te handelen in overeenstemming met uw belangen.

Welke belangenconflicten zijn mogelijk?

In zijn beleid heeft KBC Verzekeringen de omstandigheden in kaart gebracht die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan.

Onder belangenconflicten verstaan we conflicterende belangen tussen KBC Verzekeringen (of een van zijn medewerkers) en een cliënt of tussen twee of meerdere cliënten onderling, die kunnen opduiken in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten en waarbij een of meerdere cliënten benadeeld kunnen worden. We houden daarbij rekening met zowel de activiteiten van KBC Verzekeringen zelf alsook met de organisatiestructuur en activiteiten van andere ondernemingen van de KBC-groep.

Om belangenconflicten op te sporen stellen we ons de volgende vraag : bevinden we ons in een van de volgende situaties?

KBC Verzekeringen of een van zijn medewerkers

 • heeft mogelijk een financieel voordeel of kan een verlies voorkomen ten koste van u als cliënt;
 • heeft een belang bij het resultaat van een dienst die u is verleend of van een transactie die namens u werd uitgevoerd en die, wat het resultaat betreft, indruist tegen uw belang;  
 • heeft een financieel of ander voordeel door de voorkeur te geven aan een andere cliënt of groep cliënten ten nadele van u;
 • is betrokken in dezelfde business als u; en/of
 • ontvangt (nu of in de toekomst) van een andere persoon dan u een voordeel voor aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten onder de vorm van geld, goederen of diensten, dat buiten de standaardprovisies of tarieven voor die dienst valt.

We hebben bijzondere aandacht besteed aan de volgende domeinen die vallen binnen het begrip ‘verzekeringsbemiddelingsdienst’:

 • behoeftenanalyse, advies en geen advies over verzekeringsovereenkomsten;
 • acceptatie en tarifering van verzekeringsovereenkomsten;
 • beheer en regeling van schadegevallen.

Welke maatregelen heeft KBC Verzekeringen genomen om belangenconflicten te vermijden?

Met een hele reeks maatregelen en procedures waakt KBC Verzekeringen erover dat uw belangen altijd primeren.

Onze maatregelen en procedures worden regelmatig herzien en aangepast

Regelmatig gaan we na hoe doeltreffend de maatregelen en procedures zijn en we passen ze aan in geval van wijziging van het wetgevend kader of verandering van onze activiteiten.

Wat is het uitgangspunt van de maatregelen en procedures?

Alle personen die betrokken zijn bij activiteiten die een risico inhouden voor het ontstaan van belangenconflicten, oefenen die activiteiten uit met voldoende onafhankelijkheid, door toepassing van onderstaande maatregelen en procedures. De mate van onafhankelijkheid is aangepast aan de omvang en activiteiten van KBC Verzekeringen en de KBC-groep, en aan de grootte van het risico dat uw belangen worden geschaad.

Wat zijn die maatregelen en procedures?

Dat zijn er heel wat, onder andere:

 • redactie van polisvoorwaarden op duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige wijze;
 • acceptatie van risico’s op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria;
 • basisprincipe bij schaderegeling is de correcte toepassing van de polisvoorwaarden, die opgesteld zijn met het oog op het vermijden van belangenconflicten. Voorbeelden hiervan zijn de objectiviteitsclausule in rechtsbijstand en de mogelijkheid bij brandverzekeringen om een derde expert aan te duiden voor schadebegroting;
 • een arbeidsreglement;
 • deontologische codes die onze medewerkers voorschrijven in het belang van de cliënten te handelen;
 • informatiescheidingen tussen verschillende activiteitsdomeinen die met mekaar in conflict kunnen komen;
 • de vertrouwelijke behandeling van medische gegevens;
 • een aangepast beloningsbeleid dat de onafhankelijkheid van al onze medewerkers waarborgt;
 • en een regeling voor het verschaffen en ontvangen van voordelen (‘inducements’), waarbij steeds de relevantie voor u als cliënt dient te worden aangetoond.

Bekendmaking van belangenconflicten

Komt u - ondanks alles - toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld? Dan verschaft KBC Verzekeringen u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

U kunt meer informatie over het Belangenconflictenbeleid verkrijgen bij KBC Verzekeringen.

Informatie over het beleid inzake ‘inducements’ (voordelen) van KBC Verzekeringen

In het kader van het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten aan zijn cliënten kan KBC Verzekeringen geldelijke vergoedingen en/of niet-geldelijke voordelen ontvangen van of geven aan derden.
KBC Verzekeringen ziet erop toe, mede aan de hand van haar beleid inzake inducements, dat die vergoedingen en voordelen bestemd zijn om de kwaliteit van de betrokken dienst voor de cliënt ten goede te komen en geen afbreuk doen aan haar plicht om zich in te zetten voor de belangen van de cliënt.

KBC Verzekeringen ontvangt bij voorbeeld in  het kader van Tak 23 levensverzekeringen een recurrente vergoeding vanwege de fondsenbeheerders.

U kunt meer gegevens over de aard en het bedrag of de berekeningswijze verkrijgen bij KBC Verzekeringen.

Welkom op afspraak
Afspraken bij voorkeur telefonisch of MS Teams.
Indien u ons een bezoek wenst te brengen, bekijken we graag samen de mogelijkheden.

Contacteer ons via deze pagina, via certis@certisgroep.be of telefonisch op het nummer 03 677 07 77.

Maandag op afspraak
Dinsdag op afspraak 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Woensdag op afspraak
Donderdag op afspraak 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Vrijdag op afspraak

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.